TENADO GmbH

Ogólne warunki handlowe i warunki użytkowania (AGB)

§ 1 Zastosowanie ogólnych warunków handlowych i warunków użytkowania (AGB)

§ 1 Zastosowanie ogólnych warunków handlowych i warunków użytkowania (AGB)

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich realizowanych przez nas dostaw i usług, w szczególności do dostarczania sprzedawanego przez nas oprogramowania zgodnie z umową zawartą między nami a klientem lub uzgodnionym opisem świadczonej usługi, jak również do zakupu produktów i korzystania z innych usług zgodnie z umową zawartą między nami a dostawcą lub usługodawcą.
 2. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie w sposób wyłączny. Nie uznajemy sprzecznych lub odbiegających od siebie ogólnych warunków handlowych naszych partnerów umownych, chyba że wyraźnie wyraziliśmy zgodę na ich obowiązywanie. Zgoda musi mieć formę pisemną. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują również wtedy, gdy wiemy o sprzecznych lub odbiegających od nich warunkach handlowych klienta i świadczymy bez zastrzeżeń należne umownie usługi lub przyjmujemy bez zastrzeżeń usługi dostawców lub usługodawców.
 3. SO ile poniższe ustępy nie wprowadzają wyraźnego rozróżnienia między konsumentami a przedsiębiorcami, mają one zastosowanie do obu jednocześnie.
 4. Jeżeli między stronami umowy istnieją porozumienia ramowe, mają one pierwszeństwo. Uzupełnieniem umów ramowych są niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, o ile nie zawarto w nich postanowień szczególnych.
   
§ 2 Oferta i zawarcie umowy

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

 1. Jeśli klient zamawia produkt lub zleca nam wykonanie usługi, stanowi to wiążącą ofertę, którą możemy przyjąć w ciągu dwóch tygodni, wysyłając potwierdzenie zamówienia lub dostarczając produkt lub dostarczając wymagane oprogramowanie lub świadcząc usługę. Wcześniej złożone przez nas oferty lub kosztorysy są zawsze niewiążące i niewiążące.
 2. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa własności i prawa autorskie do wszystkich dokumentów (w tym np. kalkulacji cen, zdjęć, rysunków) i innych sporządzonych przez nas dokumentów. Dotyczy to również wszystkich zapisów i dokumentów oznaczonych jako poufne. Przekazanie osobom trzecim wymaga naszej wyraźnej zgody na piśmie.
   
§ 3 Terminy dostaw

§ 3 Terminy dostaw

 1. Jeżeli podaliśmy terminy dostaw i były one podstawą do złożenia zamówienia, terminy te ulegają przedłużeniu w przypadku strajków i w przypadku siły wyższej o czas trwania opóźnienia. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient nie wywiązuje się z istniejących zobowiązań do współpracy.
 2. Jeśli klient jest przedsiębiorcą, uzgodniono dostawę z naszego miejsca prowadzenia działalności, o ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej.
§ 4 Dostarczanie oprogramowania i umowa licencyjna

§ 4 Dostarczanie oprogramowania i umowa licencyjna

 1. Rodzaj korzystania z licencji
  Klient nabywa licencje tylko dla własnej firmy. Zastosowanie w innym przedsiębiorstwie jest wykluczone.

  - Typ użytkowania User (Użytkownik)
  Z typem użytkowania User, licencja jest związana z komputerem poprzez aktywację użytkownika. Jeśli licencja jest aktywna i ważna, użytkownik może z niej korzystać. Aby móc korzystać z licencji na innym komputerze, musi być ona wyłączona (zdezaktywowana) na bieżącym komputerze. Licencja może być następnie ponownie aktywowana na innym komputerze. Do aktywacji i dezaktywacji wymagane jest połączenie z Internetem. Po aktywacji, do korzystania z licencji nie jest wymagane połączenie z Internetem.

  Rodzaj użytkowania Network (Sieć)
  Przy użyciu typu użytkowania Network aktywowana jest usługa na serwerze klienta, który zarządza dystrybucją licencji w sieci lokalnej. Jeśli licencja jest uruchamiana na komputerze, jest ona blokowana na serwerze. Jeśli użytkowanie zostanie zakończone, licencja jest ponownie dostępna. Do aktywacji i dezaktywacji usługi wymagane jest połączenie z Internetem. Po aktywacji, do korzystania z usługi nie jest wymagane połączenie z Internetem.
   
 2. Rodzaje licencji
  Dla wszystkich typów licencji, klient nabywa proste, niewyłączne i niezbywalne prawo do użytkowania (licencji) oprogramowania i związanej z nim dokumentacji. W przypadku transmisji lub udostępniania online, instrukcja obsługi jest dostarczana wyłącznie w formie cyfrowej. Wszelkie inne prawa do oprogramowania i dokumentacji, jak również instrukcji obsługi pozostają własnością TENADO GmbH i jej licencjodawców. Poniższe funkcje specjalne odnoszą się do następujących typów licencji:

  Commercial (Komercyjny)
  Typ licencji Commercial pozwala na korzystanie z pełnego zakresu funkcji produktu TENADO bez ograniczeń czasowych. Licencja komercyjna jest dostępna w typach użytkowania User i Network.

  Academic (Akademicka)
  Licencja typu Academic pozwala na korzystanie z produktu TENADO wyłącznie w celach edukacyjnych. Jakiekolwiek wykorzystanie wykraczające poza ten zakres (wykorzystanie komercyjne) jest wyraźnie zabronione. W przypadku naruszenia tego zobowiązania, TENADO GmbH jest uprawniona do zapłaty różnicy między nabytą licencją a licencją handlową. Licencja Akademicka jest dostępna w typach użytkowania User i Network.

  - Student
  Rodzaj licencji Student umożliwia korzystanie z produktu TENADO wyłącznie w celach edukacyjnych. Jakiekolwiek wykorzystanie wykraczające poza ten zakres (wykorzystanie komercyjne) jest wyraźnie zabronione. W przypadku naruszenia tego zobowiązania, TENADO GmbH jest uprawniony do zażądania zapłaty różnicy między nabytą licencją a licencją handlową. Jeśli klient jest konsumentem, dopuszczamy dowód, że nie powstała żadna szkoda lub że szkoda jest znacznie mniejsza od wyżej wymienionej różnicy. Typ licencji Student jest dostępny tylko w typie użytkowania User z ograniczeniem czasowym do 12 miesięcy. Po tym czasie licencja nie może być już dłużej używana. Klient może uzyskać prawo nabycia tylko wtedy, gdy jest w tym czasie zapisany jako student do liceum ogólnokształcącego zatwierdzonego w Niemczech i za granicą lub jako student uczelni lub wyższej szkoły zawodowej zatwierdzonej w Niemczech i za granicą.

  Demo
  Typ licencji Demo pozwala na wykorzystanie pełnego zakresu funkcjonalnego produktu TENADO w zdefiniowanym wcześniej okresie czasu. Licencja demo jest dostępna tylko w typie użytkowania User.

  - Promocja
  Typ licencji Promocja pozwala na wykorzystanie pełnego zakresu funkcjonalnego produktu TENADO w zdefiniowanym wcześniej okresie czasu. Licencja promocyjna jest dostępna tylko w typie użytkowania User.
   
 3. W odniesieniu do praw do korzystania stosuje się dodatkowo bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawy o prawie autorskim (§§ 69 a i nast. ustawy o prawie autorskim). Dotyczy to również związanej z tym dokumentacji, która jest również chroniona prawem autorskim. Oprogramowanie i dokumentacja stanowią tajemnicę handlową TENADO GmbH. Klient nie może udostępniać udostępnionego mu oprogramowania, związanego z nim numeru seryjnego i dokumentacji osobom trzecim bez naszej zgody. Do zgody stosuje się wymóg formy pisemnej. Informacje o prawach autorskich na nośniku danych nie mogą być usuwane. Klient może kopiować oprogramowanie wyłącznie w celu wykonania kopii zapasowej danych, wymiany lub rozwiązywania problemów. Uwaga na oryginale wskazująca na ochronę praw autorskich musi być również zastosowana do kopii.
 4. Po zainstalowaniu oprogramowania na stałej pamięci komputera, jest ono uważane za używane.
 5. Użycie oprogramowania zgodne z licencją jest sprawdzane przez aktywację. W przypadku wykrycia nieautoryzowanego wielokrotnego użycia, można odmówić aktywacji lub zatrzymać dalsze użytkowanie oprogramowania. Oprogramowanie zawiera blokady programowe, które zapobiegają nieautoryzowanemu wielokrotnemu użyciu. Zapewniają one, że po zainstalowaniu programu na innym komputerze, poprzedni program, który nie został omyłkowo zdezaktywowany, zostanie zdezaktywowany. Należy tego przestrzegać, w przeciwnym razie program nie będzie mógł być dłużej używany. Jesteśmy uprawnieni do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony oprogramowania, w szczególności do zapewnienia mu wtyczki ochronnej.
 6. Jeżeli dostarczone oprogramowanie zostanie zastąpione przez aktualizację lub aktualizację (nową wersję), prawa do użytkowania przyznane klientowi dla poprzedniej wersji wygasają w momencie, gdy klient używa (aktywuje) nową wersję. W tym momencie otrzyma on wówczas prawa do nowej wersji opisanej powyżej w pkt 1-6, z uwzględnieniem wcześniej nabytej licencji.
§ 5 Czas dostawy

§ 5 Czas dostawy

Jeśli nie uzgodniono stałego terminu dostawy, dostawa odbywa się dwa tygodnie po zawarciu umowy. Jeżeli klient ma obowiązek współpracy, okres ten rozpoczyna się dopiero po wypełnieniu tego obowiązku.

O ile dochodzenie praw klienta wymaga ustalenia rozsądnego przedłużenia terminu, to wynosi on co najmniej dwa tygodnie.

§ 6 Ceny i warunki płatności

§ 6 Ceny i warunki płatności

 1. Cena oferty jest wiążąca, przy czym ustawowy podatek obrotowy jest naliczany tylko w stosunku do konsumentów.
 2. W przypadku przedsiębiorców podajemy jedynie cenę netto; ustawowy podatek od wartości dodanej nie jest więc wliczany w nasze ceny. Zostanie to wykazane na fakturze oddzielnie w dniu wystawienia faktury na kwotę określoną przepisami prawa w tym czasie.
 3. W odniesieniu do konsumentów zmiany cen są dopuszczalne, jeżeli pomiędzy zawarciem umowy a uzgodnionym terminem jej wykonania upływa więcej niż cztery miesiące. Jeżeli po tym terminie do momentu wykonania świadczenia zmieni się wynagrodzenie lub koszty produktu, mamy prawo do odpowiedniej zmiany ceny w zależności od wzrostu kosztów lub ich obniżenia. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wzrost ceny przekracza wzrost ogólnych kosztów utrzymania pomiędzy momentem złożenia zamówienia a momentem jego realizacji o więcej niż nieznaczną kwotę.
 4. Jeśli klient jest przedsiębiorcą, obowiązuje uzgodniona cena. Wyższa cena ma zastosowanie, jeżeli cena w momencie wykonania usługi wzrosła z powodu zmiany ceny rynkowej lub z powodu wzrostu cen osób trzecich zaangażowanych w wykonanie usługi.
  Jeśli wyższa cena jest wyższa o 20% lub więcej od ceny uzgodnionej, klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Prawo to musi być wykonane natychmiast po zgłoszeniu wyższej ceny.
 5. Odliczenie rabatu wymaga odrębnej umowy, która podlega wymogowi formy pisemnej.
 6. O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, cena zakupu jest płatna bez żadnych potrąceń w ciągu dziesięciu dni od otrzymania towaru lub oprogramowania. W odniesieniu do zaległości w płatnościach stosuje się przepisy ustawowe.
 7. Prawo do potrącenia przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są prawomocnie stwierdzone, bezsporne, uznane przez nas lub synalgicznie powiązane z naszym głównym roszczeniem. Jeśli klient jest przedsiębiorcą, może on skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.
§ 7 Odpowiedzialność za wady

§ 7 Odpowiedzialność za wady

 1. Ponosimy odpowiedzialność wobec konsumentów w przypadku wystąpienia wady zgodnie z przepisami prawa, o ile poniżej nie zostaną nałożone żadne ograniczenia. Konsument musi powiadomić nas na piśmie o oczywistych wadach w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia wady. Jeżeli zgłoszenie nie zostanie dokonane w tym terminie, prawa z tytułu gwarancji wygasają. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wada została przez nas oszukańczo ukryta lub gdy udzieliliśmy gwarancji jakości towaru.
 2. W odniesieniu do przedsiębiorców, zastrzegamy sobie prawo wyboru rodzaju późniejszego świadczenia w przypadku wystąpienia wady.
 3. Termin przedawnienia dla roszczeń wobec konsumentów z tytułu wad wynosi dwa lata. Okres ten rozpoczyna się z chwilą przeniesienia ryzyka.
 4. Okres gwarancji dla przedsiębiorców wynosi zawsze jeden rok. Nie ma to zastosowania w przypadku roszczeń o odszkodowanie z tytułu wad. Do roszczeń odszkodowawczych z tytułu wady stosuje się § 7 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
 5. Nie gwarantujemy, że oprogramowanie spełni specjalne wymagania klienta. Ten ostatni ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i wykorzystanie, jak również za zamierzone wyniki.
 6. Dane techniczne, specyfikacje i dane dotyczące parametrów wydajności w publicznych oświadczeniach, w szczególności w mediach reklamowych, nie są oświadczeniami o jakości. Funkcjonalność oprogramowania jest początkowo uzależniona od opisu w dokumentacji użytkownika i ewentualnych dodatkowych uzgodnień.
 7. Klient nie otrzymuje od nas gwarancji w sensie prawnym.
 8. Gwarancja na oprogramowanie wygasa, jeżeli klient dokona modyfikacji oprogramowania lub podejmie inne działania, chyba że jest w stanie udowodnić, że te modyfikacje lub działania nie są przyczyną błędu. Gwarancja jest również wykluczona, jeśli klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań dotyczących instalacji określonych pakietów serwisowych (§ 8 nr 1 Ogólnych Warunków Handlowych).
§ 8 Odpowiedzialność za szkody

§ 8 Odpowiedzialność za szkody

 1. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z umowy oraz w przypadku czynów niedozwolonych, odpowiedzialność jest ograniczona do umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. Nie ma to zastosowania w przypadku uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu, roszczeń opartych na naruszeniu obowiązków wynikających z charakteru umowy, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy, oraz odszkodowania za szkody spowodowane opóźnieniem. W tych przypadkach istnieje odpowiedzialność za każdy stopień winy. W przypadku szkód, które nie wynikają z uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu partnera umowy, ponosimy odpowiedzialność tylko za typowo powstałe szkody. Odpowiedzialność w przypadku opóźnienia w dostawie jest ograniczona do 0,5% wartości dostawy za każdy zakończony tydzień opóźnienia w ramach zryczałtowanego odszkodowania za opóźnienie, ale nie więcej niż 5% wartości dostawy.
 2. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje również w przypadku nieznacznego naruszenia obowiązków przez osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania.
 3. O ile nie wyklucza się odpowiedzialności za lekkie niedbalstwo i nie wynika ono z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, roszczenia te przedawniają się w ciągu jednego roku od momentu powstania roszczenia lub w przypadku roszczeń o odszkodowanie z tytułu wady, od momentu przekazania rzeczy.
 4. O ile odpowiedzialność odszkodowawcza wobec nas jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności cywilnej naszych pracowników, współpracowników, personelu, przedstawicieli i pomocników.
   
§ 9 Zastrzeżenie prawa własności

§ 9 Zastrzeżenie prawa własności

 1. W odniesieniu do konsumentów zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonych przez nas produktów lub oprogramowania do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu.
 2. W stosunku do przedsiębiorców zastrzegamy sobie prawo własności dostarczanych przez nas produktów lub oprogramowania do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń z bieżących stosunków handlowych.
§ 10 Szczególne obowiązki klienta

§ 10 Szczególne obowiązki klienta

 1. Nasze produkty programowe zostały stworzone zgodnie z uznanymi zasadami programowania. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie jest możliwe opracowanie programów komputerowych w taki sposób, aby działały one bezbłędnie we wszystkich warunkach aplikacji. W związku z tym klient jest zobowiązany do bezpłatnego zainstalowania wszystkich oferowanych przez nas pakietów serwisowych do pobrania niezwłocznie, ale nie później niż dwa tygodnie po ich dostarczeniu.
 2. Dystrybuowane przez nas oprogramowanie wymaga kompetentnego personelu do jego obsługi. Klient nie może wywnioskować żadnych praw z faktu, że do obsługi wykorzystywany jest niewykwalifikowany personel. Oferujemy klientom szkolenia i instruktaże za opłatą.
 3. Przy instalacji oprogramowania miarodajne są tylko instrukcje instalacji zawarte w dokumentacji. Obowiązkiem klienta jest dostarczenie wymagań systemowych niezbędnych do prawidłowej instalacji.
 4. Ponowne oddanie w dzierżawę Oprogramowania lub przekazanie nabytych licencji osobom trzecim, udzielanie podlicencji, jak również korzystanie z Oprogramowania w ramach dostawcy usług aplikacyjnych jest zabronione, chyba że Użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę. Klient nie ma prawa tłumaczyć, edytować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować lub w inny sposób modyfikować oprogramowania.
 5. Klient może edytować, zmieniać, powielać i rozpowszechniać pliki magazynowe (rysunki, grafiki, symbole, szablony itp.) w ramach swojej pracy. Klient nie może rozprowadzać plików inwentaryzacyjnych indywidualnie, jeśli stanowią one rzeczywistą wartość jego produktu lub stałyby się składnikami innego oprogramowania.
§ 11 Premium Care

§ 11 Premium Care

Premium Care obejmuje wszystkie aktualizacje (dodatki do programu) i uaktualnienia (całkowicie odnowione wersje programu) zakupionego przez klienta produktu, konsultacje telefoniczne i wsparcie, sugestie dotyczące rozwiązań problemów konstrukcyjnych oraz usługę szybkiej analizy problemu na żywo, a także dostęp do naszych fachinfo. Z usług telefonicznych można korzystać w wymiarze trzech godzin miesięcznie na licencję. Nie można przenieść niewykorzystanego budżetu. 

Okres obowiązywania umowy wynosi co najmniej 12 miesięcy i jest każdorazowo przedłużany o kolejny rok, chyba że wypowiedzenie umowy nastąpi przed upływem okresu obowiązywania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy obowiązuje wymóg formy pisemnej.

§12 Dostępność Centrum Serwisowego TENADO

§12 Dostępność Centrum Serwisowego TENADO

Centrum Serwisowe jest portalem internetowym dla klientów TENADO GmbH. Do korzystania z produktu TENADO wymagane jest posiadanie konta w Centrum Serwisowym. Zakupione produkty i pliki instalacyjne są tam przechowywane i udostępniane do pobrania. Klient może zarządzać zakupionymi produktami w swoim Centrum Serwisowym oraz przeglądać informacje techniczne i dokumentację.

Średnia roczna dostępność tych usług wynosi 98% minus prace konserwacyjne maksymalnie 6 godzin miesięcznie, zgodnie z naszymi zapowiedziami. Powyższe usługi nie są dostępne podczas prac konserwacyjnych. To ograniczenie odpowiedzialności dotyczy tylko przypadków, w których nie ponosimy winy za niewykonanie usługi, np. problemów technicznych, na które nie mamy wpływu.
 

§13 Szkolenie

§13 Szkolenie

Jeśli szkolenie jest zarezerwowane w ustalonym wcześniej terminie, klient jest jednak zobowiązany do zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia, jeśli nie pojawi się na początku szkolenia.

W odniesieniu do poprzedniego ustępu tego ustępu zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy z ważnego powodu. Dotyczy to w szczególności (nie jest to wyczerpująca lista) przypadków, gdy nie ma wystarczającej liczby zgłoszeń na szkolenie lub gdy szkolenie jest anulowane z powodów, za które nie jesteśmy jeszcze odpowiedzialni.

W takich przypadkach klient otrzyma pełny zwrot już uiszczonej opłaty. Klient nie jest uprawniony do żądania odszkodowania.

§14 Odrębne warunki użytkowania dla zintegrowanego rozwiązania programowego CADENAS PARTS4CAD firmy CADENAS GmbH, Schernecker Str. 5, 86167 Augsburg

§14 Odrębne warunki użytkowania dla zintegrowanego rozwiązania programowego CADENAS PARTS4CAD firmy CADENAS GmbH, Schernecker Str. 5, 86167 Augsburg

Licencjobiorcy generalnie zabrania się:

a) 
przekazywania Oprogramowania lub towarzyszących mu materiałów pisemnych nieupoważnionym osobom trzecim, przekazywania przyznanych praw użytkowania nieupoważnionym osobom trzecim lub udostępniania Oprogramowania, materiałów lub praw użytkowania tym osobom trzecim lub obsługi Oprogramowania, materiałów lub praw użytkowania w miejscach innych niż miejsca licencjonowane;

b) 
odtwarzania, modyfikacji, tłumaczenia, inżynierii wstecznej, rekompilacji lub ponownego złożenia oprogramowania poza przewidzianym umową wykorzystaniem;

c)
do tworzenia, reprodukcji lub dystrybucji dzieł pochodzących z Oprogramowania;

d)
powielania, tłumaczenia, modyfikowania materiałów pisemnych, z wyjątkiem wewnętrznych celów Licencjobiorcy lub tworzenia, reprodukowania lub rozpowszechniania prac pochodnych na podstawie materiałów pisemnych, z wyjątkiem przypadków, w których szczególne działanie Licencjobiorcy jest dozwolone przez obowiązujące prawo

e)
wykorzystywania modeli CAD do produkcji więcej niż pojedynczych duplikatów (poza rysunkiem projektowym) lub do produkcji systematycznych zbiorów, lub do tworzenia nowych baz danych poza systemem PDM i umową użytkownika

f)
tłumaczenia, edytowania, aranżowania lub w inny sposób modyfikowania modeli CAD, a w szczególności tworzenia podsumowań zastępujących wiedzę o oryginalnych danych

Wszystkie wyłączne prawa autorskie i prawa użytkowania licencjodawcy pozostają nienaruszone, nawet w przypadku specyficznych dla aplikacji adaptacji, które są opracowywane na zlecenie firmy TENADO GmbH. We wszystkich innych aspektach, odpowiednio wprowadzone zmiany również podlegają powyższym postanowieniom. Kod źródłowy licencjonowanego obiektu pozostaje w całości własnością CADENAS GmbH. Nie ma roszczeń do przekazania kodu źródłowego oprogramowania używanego przez CADENAS GmbH ani do przyznania praw do korzystania z tego kodu źródłowego.

Licencjobiorca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw umownych na osoby trzecie, do przyznania odpowiednich praw użytkowania lub do udzielania sublicencji. Licencjobiorca nie może przenosić nabytych licencji na spółki zależne lub dostawców.

Ze względu na prawa autorskie, normy (DIN, ISO, itp.) są dostarczane w formie tabel redukcyjnych (widmo zwykle 70 % odpowiednich części normatywnych). Odstępstwo jest dodatkowo możliwe, ponieważ wynikają one z praw autorskich nabytych od producentów katalogów części i nie odpowiadają oryginalnym tabelom instytucji normalizacyjnych. CADENAS GmbH nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe odtworzenie norm w ich wymiarach, oświadczeniach i tym podobnych.

Odpowiedzialność nie obejmuje norm (np. norm DIN, ISO), danych lub baz danych, takich jak standardowe komponenty lub katalogi, które zostały dostarczone przez osoby trzecie i są używane razem z oprogramowaniem. Ma to zastosowanie nawet jeśli są one dostarczane razem z Oprogramowaniem i stanowią jego integralną część. CADENAS GmbH nie ma możliwości sprawdzenia poprawności tych norm i danych. Odnosi się to również do wyników uzyskanych za pomocą oprogramowania i tych danych. Nie ponosi się odpowiedzialności za prawidłowe odtworzenie norm w ich wymiarach, oświadczeniach itp.

§ 15 Wymogi formalne

§ 15 Wymogi formalne

Jeśli klient ma obowiązek złożyć nam lub osobom trzecim istotne z prawnego punktu widzenia deklaracje i powiadomienia, muszą one być złożone na piśmie.

§ 16 Ograniczenie roszczeń własnych

§ 16 Ograniczenie roszczeń własnych

Nasze roszczenia o zapłatę przedawniają się po 5 latach w odstępstwie od § 195 BGB. W odniesieniu do początku okresu przedawnienia stosuje się § 199 BGB.

§ 17 Prawa własności, prawa autorskie i poufność

§ 17 Prawa własności, prawa autorskie i poufność

 1. Wszelkie prawa do patentów, patentów użytkowych i projektowych, znaków towarowych, urządzeń i innych praw własności przemysłowej, jak również prawa autorskie do przedmiotu umowy i usług pozostają u nas lub odpowiednich właścicieli praw. Dotyczy to również w szczególności oznaczeń produktów, oprogramowania oraz praw do nazw i znaków towarowych.
 2. Klient zobowiązuje się do traktowania jako tajemnicy handlowej wszelkich niepublicznych szczegółów handlowych i technicznych, które staną się mu znane w ramach stosunków handlowych.
   
§ 18 Miejsce jurysdykcji - miejsce wykonania - wybór prawa

§ 18 Miejsce jurysdykcji - miejsce wykonania - wybór prawa

 1. O ile umowa nie stanowi inaczej, miejscem wykonania i płatności jest nasza siedziba w Bochum. Przepisy ustawowe dotyczące miejsc jurysdykcji pozostają nienaruszone, chyba że przepis szczególny ust. 3 stanowi inaczej.
 2. Do niniejszej umowy stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyłączone w przypadku umów z przedsiębiorcami.
 3. Jeśli klient nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub w innym państwie członkowskim UE, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z tej umowy jest nasza siedziba w Bochum.

Jeśli klientem jest kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego, sądem właściwym jest sąd w Bochum, który jest odpowiedzialny za naszą siedzibę. Jesteśmy również uprawnieni do pozwania klienta w jego ogólnym miejscu jurysdykcji.